Bez kategorii

Jakie przepisy chronią konsumenta w kodeksie cywilnym?

Kodeks cywilny zawiera szereg przepisów chroniących konsumenta. Przepisy te mają na celu zapewnienie konsumentom równych praw i możliwości oraz ochronę przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.

Sprawdź naszą ofertę wirtualne biuro Kraków! Polecamy też zobaczyć stronę Coworking Kraków.

Do najważniejszych przepisów chroniących konsumenta w kodeksie cywilnym należą:

 • Definicja konsumenta. Art. 221 kodeksu cywilnego definiuje konsumenta jako osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Prawo do informacji. Art. 3841 kodeksu cywilnego nakłada na przedsiębiorcę obowiązek przekazania konsumentowi przed zawarciem umowy wszystkich informacji istotnych dla zawarcia umowy.
 • Prawo do odstąpienia od umowy. Art. 271 kodeksu cywilnego daje konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
 • Prawo do rękojmi. Art. 5561 kodeksu cywilnego zapewnia konsumentowi prawo do rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej.
 • Prawo do reklamacji. Art. 5562 kodeksu cywilnego określa zasady składania i rozpatrywania reklamacji przez przedsiębiorcę.

Oprócz tych przepisów, kodeks cywilny zawiera również inne regulacje, które mają na celu ochronę konsumenta, takie jak:

 • Zakaz stosowania klauzul niedozwolonych. Art. 3851 kodeksu cywilnego zabrania stosowania w umowach z konsumentami klauzul, które sprzeciwiają się dobrym obyczajom lub rażąco naruszają interesy konsumenta.
 • Ochrona przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Art. 23 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zabrania przedsiębiorcom stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych, które mogą wprowadzać konsumentów w błąd lub zniechęcać ich do podjęcia decyzji zakupowej.

Przepisy kodeksu cywilnego o ochronie konsumenta są uzupełniane przez przepisy innych ustaw, takich jak ustawa o prawach konsumenta, ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Jakie inne przepsiy chronią w Polsce konsumentów?


Oprócz przepisów kodeksu cywilnego, w Polsce obowiązuje szereg innych przepisów chroniących konsumentów. Do najważniejszych z nich należą:

 • Ustawa o prawach konsumenta. Ustawa ta określa szczegółowe zasady ochrony konsumentów, w tym:
  • Prawo do informacji
  • Prawo do odstąpienia od umowy
  • Prawo do rękojmi
  • Prawo do reklamacji
  • Prawo do pozasądowego rozwiązywania sporów
 • Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Ustawa ta zabrania przedsiębiorcom stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych, które mogą wprowadzać konsumentów w błąd lub zniechęcać ich do podjęcia decyzji zakupowej.
 • Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Ustawa ta reguluje zasady pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w tym:
  • Mediacji konsumenckiej
  • Arbitrażu konsumenckiego
  • Postępowania prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oprócz tych przepisów, w Polsce obowiązuje również szereg innych ustaw i aktów wykonawczych, które mają na celu ochronę konsumentów w konkretnych dziedzinach, takich jak:

 • Prawo bankowe
 • Prawo telekomunikacyjne
 • Prawo ubezpieczeniowe
 • Prawo energetyczne
 • Prawo transportowe

Wszystkie te przepisy mają na celu zapewnienie konsumentom równych praw i możliwości oraz ochronę przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.

Dodatkowo, konsumenci mogą korzystać z pomocy instytucji, które zajmują się ochroną ich praw, takich jak:

 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Konfederacja Konsumentów
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsumentów „Forum”
 • Polskie Stowarzyszenie Konsultantów ds. Prawa Konsumenckiego

Instytucje te udzielają konsumentom informacji i porad na temat ich praw, a także mogą reprezentować konsumentów w sporach z przedsiębiorcami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *