Bez kategorii

Jak amortyzować używane środki trwałe?

Amortyzacja używanych środków trwałych odbywa się na takich samych zasadach, jak amortyzacja środków trwałych nowych. Różnica polega na tym, że używane środki trwałe muszą zostać wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych po raz pierwszy.

Sprawdź naszą ofertę wirtualne biuro Kraków! Polecamy też zobaczyć stronę Coworking Kraków.

Okres amortyzacji

Okres amortyzacji używanego środka trwałego ustala się na podstawie jego wartości początkowej i stawki amortyzacji. Wartość początkowa środka trwałego używanego to jego cena nabycia lub koszt wytworzenia, pomniejszony o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonanych przez poprzedniego właściciela.

Stawki amortyzacji dla używanych środków trwałych są określone w Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). W przypadku środków trwałych o wartości początkowej przekraczającej 10 000 zł, przedsiębiorca może indywidualnie ustalić stawkę amortyzacji, z zastrzeżeniem, że nie może ona być wyższa niż 20%.

Metody amortyzacji

Do amortyzacji używanych środków trwałych można stosować następujące metody:

  • amortyzacja liniowa – polega na równych odpisach amortyzacyjnych w każdym roku podatkowym;
  • amortyzacja degresywna – polega na szybszym amortyzowaniu środka trwałego w początkowych latach jego użytkowania;
  • amortyzacja jednorazowa – polega na jednorazowym odpisie amortyzacyjnych całej wartości początkowej środka trwałego w roku podatkowym jego nabycia lub oddania do używania.

Przyspieszona amortyzacja

W przypadku używanych środków trwałych wykorzystywanych w warunkach szkodliwych lub poddawanych szybkiemu postępowi technicznemu, przedsiębiorca może zastosować przyspieszoną amortyzację liniową. W takim przypadku stawka amortyzacji może być podwyższona do 100% wartości początkowej środka trwałego w roku podatkowym jego nabycia lub oddania do używania.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Amortyzacja środków trwałych używanych w działalności gospodarczej

Amortyzacja środków trwałych używanych w działalności gospodarczej stanowi koszt uzyskania przychodu. Oznacza to, że przedsiębiorca może zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodu, pomniejszając w ten sposób podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub osób prawnych.

Przykład amortyzacji używanego środka trwałego

Przedsiębiorca zakupił używany samochód osobowy o wartości początkowej 20 000 zł. Samochód ten został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w 2023 r.

W związku z tym, że wartość początkowa samochodu nie przekracza 10 000 zł, przedsiębiorca nie może indywidualnie ustalić stawki amortyzacji. W takim przypadku stawka amortyzacji liniowej dla samochodów osobowych wynosi 20%.

Oznacza to, że odpis amortyzacyjny samochodu w 2023 r. wyniesie 4 000 zł (20 000 zł * 20%).

Podsumowanie

Amortyzacja używanych środków trwałych odbywa się na takich samych zasadach, jak amortyzacja środków trwałych nowych. Różnica polega na tym, że używane środki trwałe muszą zostać wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych po raz pierwszy.

Przedsiębiorca ma prawo do indywidualnego ustalenia stawki amortyzacji dla używanych środków trwałych, z zastrzeżeniem, że nie może ona być wyższa niż 20%. W przypadku środków trwałych wykorzystywanych w warunkach szkodliwych lub poddawanych szybkiemu postępowi technicznemu, przedsiębiorca może zastosować przyspieszoną amortyzację liniową.

Amortyzacja środków trwałych używanych w działalności gospodarczej stanowi koszt uzyskania przychodu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *