Bez kategorii

Co to jest postepowanie o udzielenia zamówienia publicznego?


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego to procedura, w której zamawiający wybiera wykonawcę, który wykona zamówienie publiczne. Zamówienie publiczne to umowa, której przedmiotem jest nabycie, wytworzenie, świadczenie lub przeniesienie praw do rzeczy lub praw majątkowych, a także wykonanie usług, na warunkach określonych w umowie, w tym w szczególności w zakresie przedmiotu, ceny, terminu wykonania i sposobu wykonania.

Sprawdź naszą ofertę wirtualne biuro Kraków! Polecamy też zobaczyć stronę Coworking Kraków.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone przez zamawiającego, który jest podmiotem publicznym, czyli państwem, jednostką samorządu terytorialnego lub innym podmiotem, który wykonuje zadania publiczne w zakresie administracji publicznej.

Celem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zapewnienie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także uzyskanie najlepszych efektów zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego składa się z następujących etapów:

  • Wszczęcie postępowania – zamawiający ogłasza ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) oraz na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (UZP).
  • Złożenie ofert – wykonawcy składają oferty, w których określają warunki wykonania zamówienia.
  • Ocena ofert – zamawiający ocenia oferty w oparciu o kryteria określone w ogłoszeniu o zamówieniu.
  • Wybór najkorzystniejszej oferty – zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, czyli ofertę, która spełnia wszystkie wymagania zamawiającego i spełnia kryteria oceny ofert w najwyższym stopniu.
  • Zawarcie umowy – zamawiający zawiera umowę z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w sposób jawny i przejrzysty. Informacje o postępowaniu są dostępne w BZP i na stronie internetowej UZP.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

W Polsce postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest regulowane przez ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1370).shareWyszukaj w Google

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *